Verre reizen

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TRAVEVENT B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TRAVEVENT B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TRAVEVENT B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van TRAVEVENT B.V. zijn vrijblijvend en TRAVEVENT B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TRAVEVENT B.V.. TRAVEVENT B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TRAVEVENT B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door TRAVEVENT B.V. bent u een bedrag van vijfentwintig euro ( 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien TRAVEVENT B.V. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van TRAVEVENT B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TRAVEVENT B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TRAVEVENT B.V..

Artikel 4. Levering
4.1 De door TRAVEVENT B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TRAVEVENT B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TRAVEVENT B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 TRAVEVENT B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TRAVEVENT B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TRAVEVENT B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan TRAVEVENT B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien TRAVEVENT B.V. producten aan de afnemer levert, is TRAVEVENT B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop TRAVEVENT B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door TRAVEVENT B.V. na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door TRAVEVENT B.V. in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TRAVEVENT B.V., dan wel tussen TRAVEVENT B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TRAVEVENT B.V., is TRAVEVENT B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van TRAVEVENT B.V..

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TRAVEVENT B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TRAVEVENT B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TRAVEVENT B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan TRAVEVENT B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is TRAVEVENT B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan TRAVEVENT B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door TRAVEVENT B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TRAVEVENT B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TRAVEVENT B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TRAVEVENT B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 TRAVEVENT B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Privacy

 1. TRAVEVENT B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. TRAVEVENT B.V. verplicht zijn werknemers tot geheimhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen ter uitvoering van de AVG.
  1. TRAVEVENT B.V. voldoet aan de in artikel 2 genoemde verplichting door met de in de artikel 2 genoemde personen een geheimhoudingsplicht te verwerken in de arbeidsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst.
  2. Indien andere personen dan de werknemers van TRAVEVENT B.V. in aanmerking komen met de Persoonsgegevens, sluit TRAVEVENT B.V. hier een geheimhoudingsovereenkomst mee.
 3. Verwerker verstrekt of deelt de Persoonsgegevens niet met derden.
  1. In afwijking op artikel 3 kan de TRAVEVENT B.V. de Persoonsgegevens verstrekken of delen met derden indien TRAVEVENT B.V. daar voorafgaand een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten.
  2. Artikel 3 en 3a zijn niet van toepassing als een dwingendrechtelijke regel TRAVEVENT B.V. verplicht om Persoonsgegevens met derden te verstrekken of delen.
 4. TRAVEVENT B.V. treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te zorgen voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 5. Indien er zich een datalek voordoet binnen TRAVEVENT B.V., ligt de meldplicht van dit datalek bij TRAVEVENT B.V.
 6. De rechten van de klanten van TRAVEVENT B.V op grond van de AVG zijn:
  1. Het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken.
  2. Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  3. Het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk of definitief te staken.
  4. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  5. Het recht op overdraging van uw persoonsgegevens die TRAVEVENT B.V. in handen heeft.
  6. Het recht om te verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

TRAVEVENT B.V. is gevestigd in Dorpsstraat 29, 1901 EH, Castricum, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58714073, btw nummer: 8531.507.09.B01.